ETROMAC

อุปกรณ์ ETROMAC คือ...? ใช้ทำอะไร...?

อุปกรณ์ ETROMAC คืออุปกรณ์ป้องกันและขจัด ตะกรัน (หินปูน) ซึ่งเกิดขึ้นในระบบหม้อกำเนิดไอน้ำ และระบบหล่อเย็น ในสภาพที่น้ำดิบสำหรับ ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมมีความกระด้าง ต่ำกว่า 120 PPM อุปกรณ์นี้สามารถจัดเรียงอนุภาค ของสารละลายที่ปะปนอยู่ในน้ำที่ไหลหมุนเวียน อยู่ในระบบหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือระบบหล่อเย็น โดยอาศัยกำลังของสนามแม่เหล็กซึ่งกำเนิดจาก กระแสไฟฟ้า

อนุภาคที่ถูกทำการจัดเรียงจะเปลี่ยน สภาพเป็นสารแขวนลอย ซึ่งมีโครงสร้างใหม่และ แข็งแรงกว่าโครงสร้างเดิมของอนุภาคที่เป็นสารละลาย ทำให้ไม่เกิดการแตกตัวของอนุภาคออกไปเป็นธาตุแข็งยึดเกาะตามผิวผนังของหม้อกำเนิดไอน้ำ, ท่อน้ำหรืออุปกรณ์หล่อเย็นอื่นๆ ดังนั้นตะกรัน (หินปูน) จึงไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้