ETROMAC

ETROMAC ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ และขจัดตะกรันเก่าออกจากระบบ


คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งของอนุภาคของ สารแขวนลอยที่กำเนิดจากอุปกรณ์ ETROMAC คือ อนุภาคดังกล่าว จะทำการจัดเรียงอนุภาคของ สารชนิดเดียวกันซึ่งแตกตัวเป็นตะกรัน (หินปูน) ไปแล้ว ให้กลายสภาพโครงสร้าง มาสู่โครงสร้าง ของสารแขวนลอยด้วย

สารเหล่านี้จะตกค้างเป็นตะกอน ซึ่งสามารถนำออกจากระบบได้ง่ายด้วยวิธีการ Blow down หรือ Bleed off จึงเป็นการขจัดตะกรันเก่าที่เกิดขึ้นแล้วออกจากระบบอีกด้วย